UGOVOR O KUPOPRODAJI INVESTICIONOG ZLATA

Zaključen dana. godine, između: Zlatni Standard d.o.o. Beograd, Balkanska 2, 11000 Beograd, matični broj 21554723 kao prodavca (u daljem tekstu označen kao „Prodavac“) i kao kupca (u daljem tekstu označen kao „Kupac“), zajedno označeni kao „Ugovorne strane“, kojim Ugovorom uređuju svoje međusobne odnose kako sledi.

PREDMET UGOVORA

Prodavac prodaje Kupcu investiciono zlato, ukupne težine grama, u pojedinačnim pločicama sledeće gramaže:

Kupac na ime cene za zlato iz stava 1 ovoga člana plaća Prodavcu iznos od dinara (slovima: dinara).

USLOVI UGOVORA

Član 2.

Prodavac je obavezan da Kupcu ispostavi fakturu za plaćanje prodajne cene iz člana 1 Ugovora, odmah nakon zaključenja ovog Ugovora, sa detaljnim instrukcijama za plaćanje.

Kupac je obavezan da celokupnu cenu koja je ugovorena i fakturisana plati u toku istog kalendarskog dana, iz razloga što je reč o robi čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče, što znači da Kupac cenu plaća 100% avansno.

Ukoliko Kupac ne plati cenu na vreme, ili je uplati delimično, nema pravo da potražuje bilo koju količinu ugovorenog zlata, ali ima pravo na povraćaj uplaćenih sredstava. U tom slučaju, Prodavac je obavezan da izvrši povraćaj sredstava u roku od tri radna dana. Datum izvršenog povraćaja sredstava je datum kada je Prodavac dao svojoj banci nalog za prenos sredstava. Ukoliko Prodavac izvrši povraćaj sredstava u skladu sa stavom 3 ovog člana, Kupac nema pravo na bilo kakvu kamatu za period od dana uplate do dana povraćaja sredstava.

ROK ISPORUKE

Član 3.

Uobičajeni rok isporuke ugovorenog zlata je 2 do 4 nedelje od dana zaključenja Ugovora.

Kupac je upoznat i saglasan je sa tim da rok isporuke ne zavise od Prodavca, i da iz opravdanih razloga rok isporuke može biti i duži i kraći. Prodavac je obavezan da u svakom trenutku pruži Kupcu potpunu informaciju u pogledu očekivanog roka isporuke ugovorenog zlata.

Ukoliko do isporuke ugovorenog zlata nije došlo ni nakon isteka 4 nedelje od dana zaključenja Ugovora, Kupac ima pravo da raskine Ugovor i traži povraćaj cene. U tom slučaju Prodavac pored glavnice duguje i kamatu na primljeni iznos u dinarima u visini od 2% na godišnjem nivou, obračunatu po proporcionalnom metodu.

Mesto isporuke

Član 4.

Zlato se isporučuje u Beogradu, u sedištu Prodavca.

Kupac može da zahteva da se isporuka umesto u sedištu Prodavca izvrši na adresi njegovog prebivališta ili sedišta, u kom slučaju troškove transporta i osiguranja transporta snosi Kupac.

Garancije

Član 5.

Prodavac garantuje da je ovlašćen da prodaje zlato u Srbiji, i da Kupac neće imati nikakve troškove prilikom ove kupovine, osim ugovorene cene i eventualnih dodatnih troškova u skladu sa odredbama iz člana 4 ovog Ugovora.

Prodavac garantuje Kupcu da se ugovoreno zlato kupuje isključivo od inostranih proizvođača, koji su svi sertifikovani od strane Udruženja učesnika tržišta dragocenih metala iz Londona (u daljem tekstu označen kao „London Bullion Market Association“ ili „LBMA“), organizacije koja reguliše i garantuje kvalitet proizvodnje i trgovine dragocenim metalima, uključujući i zlato, na svetskom nivou. Zbog svojih strogih uslova i ugleda koji ima, LBMA svojom sertifikacijom za Ugovorne strane suštinski isključuje mogućnost manipulacije robom (na primer mogućnost da je gramaža manja, ili da zlato nije ugovorene finoće i slično).

Prodavac ne garantuje Kupcu da će ovom kupovinom ostvariti finansijsku korist, niti odgovara za moguću štetu. Sve finansijske i poslovne rizike ove kupovine snosi Kupac.

Forma

Član 6.

Svaka izmena ili dopuna ovog Ugovora mora biti izvršena u pismenoj formi i nedostatak takve forme povlači ništavost učinjenih izmena ili dopuna (ugovorena forma).

Kao pismena forma prihvataju se i poruke u elektronskom obliku na sledeće adrese:

Za Prodavca: office@zlatnistandard.rs

Za Kupca:

Ne smatra se izmenom ugovora ukoliko se ugovorena količina zlata isporuči u pločicama različite gramaže od ugovorenih.

Nadležnost suda

Član 7.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud prema sedištu Prodavca.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka, od kojih jedan zadržava Prodavac, a jedan Kupac.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovetna primerka, od kojih jedan zadržava Prodavac, jedan zadržava Kupac, i 1 (jedan) primerak zadržava javni beležnik.

© 2024 Zlatni Standard. Sva prava zadržana. Razvoj sajta  Smart Web