OPŠTI USLOVI KUPOVINE NA INTERNET STRANICI

Internet stranicom www.investiciono-zlato.rs, putem koje se vrši kupoprodaja investicionog zlata i srebra, upravlja privredno društvo Zlatni Standard d.o.o. Beograd, matični broj: 21554723, sa registrovanim sedištem na adresi Balkanska 2, 11000 Beograd, Republika Srbija (u daljem tekstu: „Zlatni Standard d.o.o. Beograd ili „Zlatni Standard“).

Ovi opšti uslovi kupovine na internet stranici www.investiciono-zlato.rs definišu pravila koja omogućavaju korisnicima usluge internet prodavnice (dalje u tekstu: „Korisnik“) kupovinu investicionog zlata i srebra (dalje u tekstu: „Proizvod“ ili „Proizvodi“). Opšti uslovi kupovine na internet stranici www.investiciono-zlato.rs važe i biće primenjivani na sve ponude, porudžbine, usluge i isporuke i sve druge radnje izvršene pri realizaciji kupovine Proizvoda putem internet prodavnice Zlatni Standard d.o.o. Beograd od strane Korisnika.

Radno vreme internet prodavnice Zlatni Standard za avansnu kupoprodaju Proizvoda je od 8h do 16h, svakog radnog dana, dok je za spot (lager) kupoprodaju radno vreme internet prodavnice 00h do 24h svakog dana. U slučaju tehničkih problema ili tokom aktivnosti redovnog održavanja, internet stranica može u kraćem vremenskom periodu biti nedostupna Korisnicima. Zlatni Standard će o tome blagovremeno obavestiti Korisnike.

Da bi Korisnik mogao da ostvari kupovinu Proizvoda, potrebno je da prihvati i poštuje niže definisana pravila. Korisnik prihvata ove opšte uslove kupovine na internet stranici klikom na polje „Prihvatam opšte uslove kupovine na internet stranici www.investiciono-zlato.rs i dajem saglasnost za zaštitu privatnosti“.

Zlatni Standard zadržava pravo promene ovih opštih uslova kupovine na internet stranici www.investiciono-zlato.rs, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega Korisnike upućujemo da pre svake kupovine provere informacije u vezi opštih uslova kupovine na internet stranici www.investiciono-zlato.rs.

Sve dodatne informacije vezano za primenu ovih opštih uslova kupovine na internet stranici www.investiciono-zlato.rs i kupovinu možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7709 128.

I Registracija Korisnika

Korisnici internet prodavnice mogu biti punoletna fizička lica i pravna lica koja žele putem usluge internet prodavnice da stupe u poslovni odnos sa Zlatni Standard d.o.o. Beograd.

Kupovinu u internet prodavnici je moguće izvršiti uz registraciju - otvaranje korisničkog naloga (registrovani korisnici), kao i bez otvaranja korisničkog naloga (neregistrovani korisnici). Da bi kupovina mogla da se realizuje, i korisnici koji se ne registruju moraju prilikom kreiranja narudžbine uneti obavezan set podataka, i to: ime, prezime (odnosno, naziv ako je u pitanju pravno lice), adresa elektronske pošte, kontakt telefon, JMBG/Jedinstveni Matični Broj Građana (odnosno, broj pasoša ako je u pitanju strano fizičko lice), adresa iz lične karte, adresa isporuke ukoliko se razlikuje od adrese iz lične karte.

Pre početka korišćenja usluge internet prodavnice, odnosno pre nego što doda bilo koji Proizvod u „korpu“, Korisnik ima mogućnost da se registruje, odnosno otvori korisnički nalog. Registracija se vrši popunjavanjem formulara u koji se unose sledeći podaci: ime, prezime (odnosno, naziv ako je u pitanju pravno lice), adresa elektronske pošte, kontakt telefon, JMBG/Jedinstveni Matični Broj Građana (odnosno, broj pasoša ako je u pitanju strano fizičko lice), adresa iz lične karte, adresa isporuke ukoliko se razlikuje od adrese iz lične karte.

Registrovani Korisnici mogu pristupiti pojedinim personalizovanim sadržajima kao što su podaci o narudžbini ili status kupovine.

Korisnik je u postupku kreiranja naloga i/ili narudžbenice i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka, u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke. Zlatni Standard će podatke o Korisnicima čuvati u skladu sa pozitivnim propisima.

Korisnici se mogu prijaviti i za prijem periodičnih info biltena, unošenjem adrese svoje elektronske pošte na internet prezentaciji www.investiciono-zlato.rs. Korisnici se u svakom momentu mogu odjaviti sa liste za prijem periodičnih info biltena. Link za odjavu se nalazi na kraju svakog info biltena.

II Zaštita Privatnosti Korisnika

Zlatni Standard se obavezuje da će čuvati privatnost svih Korisnika. Zlatni Standard prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje Korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Zlatni Standard prikuplja i podatke o Korisnicima (podaci iz lične karte) u skladu sa obavezom vođenja evidencija o prometu investicionim zlatom propisanih Zakonom o porezu na dodatu vrednost i podzakonskim aktima. Dajemo Korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa lista elektronskih adresa koje se koriste za prijem periodičnih info biltena i za marketinške kampanje. Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Zlatni Standard d.o.o. Beograd odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita privatnosti Korisnika je detaljnije regulisana Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti, pa Vas pozivamo da se upoznate sa navedenim.

Korisnik za opisanu zaštitu privatnosti daje saglasnost klikom na polje „Prihvatam opšte uslove kupovine na internet stranici www.investiciono-zlato.rs i dajem saglasnost za zaštitu privatnosti“.

III Postupak naručivanja i realizacija kupoprodaje putem internet prodavnice Zlatni Standard

Provera podataka – Zlatni Standard zadržava pravo pozivanja Korisnika telefonom u cilju provere podataka koje je Korisnik naveo prilikom procesa poručivanja. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti, Zlatni Standard zadržava pravo otkazivanja narudžbenice o čemu će Korisnik biti obavešten. Status isporuke Korisnik može da proveri pozivom na broj 063 7709 128.

Informacije o poreklu Proizvoda – Zlatni Standard informiše Korisnike da se Proizvodi nabavljaju isključivo od inostranih proizvođača, koji su sertifikovani od strane Udruženja učesnika tržišta dragocenih metala iz Londona („London Bullion Market Association“ ili „LBMA“), organizacije koja reguliše i garantuje kvalitet proizvodnje i trgovine dragocenim metalima, uključujući i zlato/srebro, na svetskom nivou. Zbog svojih strogih uslova i ugleda koji ima, LBMA svojom sertifikacijom za ugovorne strane suštinski isključuje mogućnost manipulacije robom (na primer mogućnost da je gramaža manja ili da zlato nije ugovorene finoće i slično).

 1. Način kupoprodaje

Korisnik ima mogućnost da kupovinu realizuje na jedan od sledeća dva načina:

 • lager (spot) kupoprodaja – podrazumeva ispostavljanje instrukcija za uplatu, te isporuku Proizvoda i prateće dokumentacije neposredno nakon što se evidentira uplata na izvodu transakcionog računa Zlatni Standard d.o.o. Beograd kod poslovne banke; ili

 • avansna kupoprodaja – podrazumeva ispostavljanje instrukcija za uplatu, a potom, po prijemu evidentirane uplate na izvodu transakcionog računa Zlatni Standard d.o.o. Beograd kod poslovne banke, isporuku Proizvoda i prateće dokumentacije u okvirnom roku od 2 (dve) do 4 (četiri) nedelje. Avansna kupoprodaja je moguća samo za kupovinu u vrednosti od najmanje 100.000 dinara.

Cene za oba načina kupovine su iskazane u internet prodavnici u momentu kupovine. Po pravilu, avansna kupoprodaja se obavlja po cenama koje su povoljnije u poređenju sa spot kupoprodajom.

Način realizacije kupoprodaje (spot ili avansna kupoprodaja), će biti jasno predočen Kupcu prilikom kreiranja porudžbine, a pre potvrde porudžbine od strane Kupca.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Korisnik nema pravo da odustane od Ugovora jer je u pitanju isporuka robe čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Zlatni Standard d.o.o. Beograd kao trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak.

 1. Cene Proizvoda

Cene Proizvoda su izražene u dinarima i uključuju PDV, ukoliko je primenjiv. Važeće su one cene Proizvoda koje su važeće u vreme ispostave instrukcija za uplatu pod uslovom da su plaćene i evidentirane u roku koji je naznačen.

 1. Završetak poručivanja

Nakon što Korisnik:

 • Proizvod/e doda u korpu;

 • dobije informaciju o načinu preuzimanja proizvoda, pri čemu a) u slučaju kupovine vrednosti do 200.000 dinara Korisnik ima mogućnost izbora: da odabere dostavu na navedenu adresu ili preuzimanje u prostorijama Zlatni Standard d.o.o. Beograd, dok b) u slučaju kupovine vrednosti preko 200.000 dinara ne postoji mogućnost dostave na adresu Korisnika, već se preuzimanje proizvoda vrši u prostorijama Zlatni Standard d.o.o. Beograd;

 • dobije potvrdu informacije o izabranom načinu kupoprodaje (spot ili avansna kupoprodaja);

 • izvrši prihvatanje i potvrdu navedenog, klikom na dugme „Potvrdi kupovinu“;

 • na adresu elektronske pošte, koju je Korisnik ostavio prilikom registracije svog Korisničkog naloga ili kreiranja narudžbenice, stići će potvrda za poručene Proizvode i instrukcije za uplatu, a nakon evidentirane uplate, dobiće potvrdu o prijemu izvršene uplate.

Dostavljenim instrukcijama za uplatu biće naznačen iznos naknade koju Korisnik plaća za Proizvod. Korisnik je dužan da izvrši uplatu navedenog iznosa u roku istaknutom na instrukcijama za uplatu, iz razloga što je reč o proizvodima čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Zlatni Standard kao prodavac ne može da utiče.

 1. Plaćanje

Iznos naknade za Proizvod koji Korisnik plaća po osnovu izdatih instrukcija za uplatu plativ je u naznačenom roku.

Ukoliko Korisnik ne plati dogovorenu i fakturisanu cenu u ostavljenom roku, ili je uplati delimično, nema pravo da potražuje bilo koju količinu Proizvoda, ali ima pravo na povraćaj uplaćenih sredstava.

U tom slučaju, Zlatni Standard je obavezan da izvrši povraćaj sredstava u roku od 3 (tri) radna dana. Datum izvršenog povraćaja sredstava je datum kada je Zlatni Standard dao svojoj banci nalog za prenos sredstava.

Ukoliko Zlatni Standard izvrši povraćaj sredstava u skladu sa stavom 3 ovog člana, Korisnik nema pravo na bilo kakvu kamatu za period od dana uplate do dana povraćaja sredstava.

 1. Isporuka

Isporuka Proizvoda moguća je isključivo na teritoriji Republike Srbije. Vrednost robe po pošiljci koja se dostavlja poštom osigurana je do iznosa od 200.000 dinara.

Kada je u pitanju avansna kupoprodaja, nakon potvrde da je Korisnik izvršio uplatu naknade po avansnom računu, Zlatni Standard će u okvirnom roku od 2 (dve) do 4 (četiri) nedelje omogućiti kupcu da preuzime kupljeni Proizvod u prostorijama registrovanog sedišta Zlatni Standard d.o.o. Beograd ili na drugoj adresi prema dogovoru ugovornih strana.

Okvirni rok isporuke po osnovu lager (spot) kupovine iznosi dva do pet radnih dana od dana isplate cene. Krajnji rok za isporuku shodno zakonskim odredbama ne može biti duži od 30 dana.

Zlatni Standard će isporuku proizvoda po osnovu lager (spot) kupovine, čija vrednost ne prelazi 100.000 dinara izvršiti putem odgovarajuće Post Express usluge Pošte Srbije, dok je Proizvod, po izboru Korisnika, takođe moguće preuzeti u prostorijama registrovanog sedišta Zlatni Standard d.o.o. Beograd.

U slučaju kupovine čija je vrednost između 100.000 dinara i 200.000 dinara, isporuka proizvoda će se izvršiti putem kurirske službe D Express d.o.o. Beograd, dok je Proizvod, po izboru Korisnika, takođe moguće preuzeti u prostorijama registrovanog sedišta Zlatni Standard d.o.o. Beograd.

Troškove dostave Proizvoda na mesto isporuke snosi Zlatni Standard (360 dinara za Post Express uslugu Pošte Srbije, 370 dinara za kurirsku službu D Express d.o.o. Beograd), dok troškove osiguranja pošiljke snosi Korisnik (za pošiljke do 100.000 dinara trošak osiguranja iznosi 1% od vrednosti porudžbine, odnosno za pošiljke vrednosti između 100.000 i 200.000 dinara trošak osiguranja iznosi 1,2% od vrednosti porudžbine). Visina navedenih troškova je naznačena Korisniku unapred, prilikom kreiranja porudžbine.

Ukoliko Korisnik ne preuzme Proizvod na mestu isporuke ili isporuka ne bude moguća zbog okolnosti koje su na strani Korisnika, Korisniku će biti ostavljena naznaka o mestu i vremenu u kojem može samostalno preuzeti Proizvod.

Zlatni Standard zadržava pravo da promeni ugovoreni termin i način isporuke usled okolnosti koje su naknadno nastupile ili iz razloga koji su izvan kontrole Zlatni Standard d.o.o. Beograd, te će u dogovoru sa Korisnikom predložiti nov termin isporuke.

Napomena vezano za avansnu kupoprodaju: Korisnik prihvatanjem ovih opštih uslova kupovine na internet stranici www.investiciono-zlato.rs potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tim da rok isporuke kod avansne kupoprodaje ne zavisi od Zlatni Standard d.o.o. Beograd i da iz opravdanih razloga rok isporuke može biti i duži i kraći. Zlatni Standard je obavezan da u svakom trenutku pruži Korisniku potpunu informaciju u pogledu očekivanog roka isporuke Proizvoda.

Ukoliko do isporuke Proizvoda nije došlo ni nakon isteka 4 nedelje od dana zaključenja Ugovora, Korisnik ima pravo da raskine Ugovor i traži povraćaj cene. U tom slučaju Zlatni Standard pored glavnice duguje i kamatu na primljeni iznos u visini od 3% na godišnjem nivou, obračunatu po proporcionalnom metodu.

 1. Rezervacija Proizvoda

Proizvod koji Korisnik stavi u korpu u procesu kupovine nije rezervisan. Proizvod je rezervisan tek nakon potvrde kupovine od strane Korisnika. U periodu između stavljanja Proizvoda u korpu i potvrde kupovine postoji mogućnost da količine Proizvoda više nisu dostupne putem internet prodavnice Zlatnog Standarda, o čemu će Korisnik biti obavešten.

 1. Prekid konekcije

U slučaju greške prilikom kupovine (npr. prekid internet konekcije i dr.) transakcija će biti automatski poništena. Zlatni Standard neće odgovarati za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internet konekcije prilikom vršenja kupovine putem internet prodavnice Zlatni Standard.

IV Reklamacija

Korisnik može izjaviti reklamaciju dostavljanjem iste na adresu Zlatni Standard d.o.o. Beograd ili elektronskim putem, na adresu elektronske pošte: internet.prodavnica@zlatnistandard.rs. Rok za odgovor na reklamaciju iznosi 8 dana od dana prijema reklamacije Korisnika. Rok za rešavanje reklamacije i donošenje odluke o reklamaciji iznosi 15 dana.

Ulaganje reklamacije podrazumeva dostavljanje proizvoda čija saobraznost se reklamira, računa i ugovora.

Zlatni Standard odgovara za nesaobraznost isporučenog Proizvoda ugovoru, shodno Zakonu o zaštiti potrošača. Korisnici mogu da izjave reklamacije i iz razloga pogrešno naplaćene cene.

Svako oštećenje pri transportu kao i nedostajanje pojedinih delova Korisnik je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema takvog Proizvoda. Korisnik je dužan da primljeni Proizvod proveri po prijemu i ako je došlo do neke greške, istu odmah prijavi Zlatni Standard d.o.o. Beograd. Po utvrđivanju osnovanosti takve prijave, Zlatni Standard će u najkraćem roku takve nedostatke ispraviti u skladu sa zakonom i opštim uslovima. Ukoliko na kupljenom Proizvodu postoje vidna oštećenja u obliku nagnječenja ili gubitka delova, Korisnik je dužan da takvo oštećenje odmah prijavi kuriru koji isporučuje robu, u suprotnom će se smatrati da je pošiljka isporučena bez vidnih nedostataka.

Zlatni Standard je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da ih čuva najmanje dve godine od dana podošenja. Zlatni Standard će podnosiocu reklamacije izdati pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

V Ograničenje odgovornosti

Zlatni Standard će na svojoj internet stranici opisati što je moguće tačnije sve Proizvode, uz prikazivanje što verodostojnijih fotografija pri čemu je tačnost informacija proverena sa najvećom pažnjom. I pored toga, Zlatni Standard ne garantuje za 100% tačnost i kompletnost datih podataka, niti preuzima odgovornost za pružene informacije.

I pored pažljive kontrole sadržaja, ne preuzimamo odgovornost za veze ka eksternim internet stranicama, za koje su isključivo odgovorni njihovi vlasnici.

Zlatni Standard zadržava pravo da delove stranica ili celokupnu ponudu, bez posebne najave, može da izmeni, dopuni, izbriše ili da obustavi objavljivanje privremeno ili trajno.

Celokupan sadržaj internet prezentacije www.investiciono-zlato.rs u isključivom i potpunom je vlasništvu Zlatni Standard d.o.o. Beograd. Delovi ili cela internet prezentacija ne mogu biti kopirani, reprodukovani, prenošeni, publikovani ili distribuirani bez prethodnog pisanog odobrenja društva Zlatni Standard d.o.o. Beograd, izuzev u slučaju preuzimanja informacija i materijala i pohranjivanja na disk računara pojedinačnog korisnika radi lične upotrebe.

Zlatni Standard ne garantuje Korisniku da će ovom kupovinom ostvariti finansijsku korist, niti odgovara za moguću štetu. Sve finansijske i poslovne rizike kupovine snosi Korisnik.

VI Završne odredbe

U slučaju da iz odnosa između Korisnika i Zlatni Standard d.o.o. proisteknu bilo kakve nesuglasice, nedoumice ili sporna pitanja, sve navedeno strane će pokušati da reše mirnim pregovorima i vansudskim načinom rešavanja sporova, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. U slučaju da se sporna pitanja nisu mogla rešiti sporazumno ista će se rešavati pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

VII Obaveštavanje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača

Pre zaključenja ugovora na daljinu, Korisnik je na jasan i razumljiv način obavešten o sledećem:

 • privredno društvo Zlatni Standard d.o.o. Beograd-Stari Grad, matični broj: 21554723, ima registrovano sedište na adresi Balkanska 2, 11000 Beograd-Stari Grad, Beograd, Republika Srbija, na kojoj adresi i obavlja svoje poslovanje;

 • osnovnim obeležjima proizvoda u ponudi internet prodavnice www.investiciono-zlato.rs (odnosno specifikaciji), cenama, načinima plaćanja, načinima i rokovima isporuke, svim troškovima koji se stavljaju na teret Korisnika, a koji troškovi su navedeni na sajtu www.investiciono-zlato.rs, da se o svemu prethodno navedenom Korisnik upoznao i da je o svemu bio na jasan i razumljiv način obavešten pre i prilikom naručivanja Proizvoda;

 • Korisnik zaključenjem Ugovora stupa u ugovorni odnos sa privrednim društvom Zlatni Standard d.o.o. Beograd i uživa zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;

 • u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Korisnik nema pravo da odustane od Ugovora jer je u pitanju isporuka robe čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

 • Zlatni Standard ima ugovorni odnos sa poštanskim operatorom i to:

JP „Pošta Srbije“ Beograd, Takovska 2, www.postexpress.rs na osnovu koga Korisnik može, u slučaju reklamacije na nesaobraznost, da pošalje robu o trošku Zlatni Standard d.o.o. Beograd, pod uslovom da je reč o Proizvodu koju je uručen Korisniku putem Post Express usluge Pošte Srbije i čija vrednost ne prelazi 100.000 dinara; kao i

D Express d.o.o. Beograd, Zage Malivuk 1, Beograd (Palilula), www.dexpress.rs na osnovu koga Korisnik može, u slučaju reklamacije na nesaobraznost, da pošalje robu o trošku Zlatni Standard d.o.o. Beograd, pod uslovom da je reč o Proizvodu koju je uručen Korisniku putem kurirske službe D Express i čija vrednost ne prelazi 200.000 dinara.

 • Pre zaključenja ugovora Zlatni Standard uvek obaveštava Korisnika da li je potrebno da Korisnik pruži bilo kakvo obezbeđenje, kaparu/depozit, finansijske garancije na zahtev Zlatni Standard d.o.o. Beograd, kao i o uslovima pod kojima ta obaveza postoji;

 • Zlatni Standard ima zakonsku odgovornost za nesaobraznosti robe iz zaključenog Ugovora, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;

 • Korisnik može izjaviti reklamaciju dostavljanjem iste na adresu Zlatni Standard d.o.o. Beograd ili elektronskim putem na e-mail: internet.prodavnica@zlatnistandard.rs . Rok za odgovor na reklamaciju iznosi 8 dana od dana prijema reklamacije Korisnika. Rok za rešavanje reklamacije i donošenje odluke o reklamaciji iznosi 15 dana. Detaljnije postupanje u vezi sa reklamacijama Korisnika definisano je Opštim uslovima kupovine na internet stranici www.investiciono-zlato.rs;

 • Korisnik i Zlatni Standard d.o.o. Beograd imaju mogućnost vansudskog rešavanja sporova, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača; Zlatni Standard d.o.o. Beograd je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova;

 • Za sve dodatne informacije Korisnik se može obratiti Zlatni Standard d.o.o. Beograd pozivanjem na broj 063 7709 128;

 • Sva dokumenta vezana za proces kupovine i ugovorni odnos su dostupna na srpskom jeziku;

 • Opšti uslovi kupovine na internet stranici www.investiciono-zlato.rs koje je Korisnik pročitao i prihvatio, su sastavni deo ugovora.

Na sva ostala pitanja koja nisu obuhvaćena ovim opštim uslovima kupovine na internet prezentaciji www.investiciono-zlato.rs, primenjuju se odredbe pozitivnog zakonodavstva Republike Srbije.

Datum poslednjeg ažuriranja: 12.05.2023. godine

© 2024 Zlatni Standard. Sva prava zadržana. Razvoj sajta  Smart Web