PRAVILA PRIVATNOSTI –
OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti je izrađeno u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „ZZPL“) u svrhu pružanja relevantnih informacija o obradi ličnih podataka kupaca internet prodavnice i posetilaca internet prezentacije www.investiciono-zlato.rs.

 1. Rukovalac podataka

Podatke prikuplja, sistematizuje i vrši druge aktivnosti obrade privredno društvo Zlatni Standard d.o.o. Beograd, Balkanska 2, 11000 Beograd, matični broj 21554723, koga zastupa Marko Martinoli, direktor (u daljem tekstu: „Društvo“ ili Zlatni Standard“).

 1. Kategorije lica i vrste podataka o ličnosti koji se obrađuju

Društvo prikuplja i obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti:

 • od kupaca u internet prodavnici, prikupljaju se i obrađuju: ime, prezime, adresa elektronske pošte, kontakt telefon, JMBG (odnosno, broj pasoša ako je u pitanju strano fizičko lice), adresa iz lične karte, adresa isporuke ukoliko se razlikuje od adrese iz lične karte;

 • od posetilaca internet prezentacije www.investiciono-zlato.rs prikupljaju se i obrađuju podaci kako su bliže opisani u odeljku 4. ovog Obaveštenja.

 1. Svrha i pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Navedeni podaci o ličnosti se prikupljaju i obrađuju u svrhe: omogućavanja i realizacije internet kupovine investicionog zlata i srebra u internet prodavnici dostupnoj na www.investiciono-zlato.rs, kao i realizacije pratećih marketinških aktivnosti i specijalnih ponuda za registrovane korisnike.

Pravni osnov obrade podataka koje dostavljaju kupci u internet prodavnici je izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose i preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora u smislu člana 12, stav 1, tačka 2) ZZPL kao i poštovanje pravnih obaveza Društva koje se odnose na vođenje evidencija kupaca investicionog zlata shodno Zakonu o porezu na dodatu vrednost i pratećim podzakonskim aktima.

Korisnik može da obriše svoj korisnički nalog u bilo kom trenutku, slanjem pisanog obaveštenja odgovarajuće sadržine u elektronskoj formi na e-mail adresu internet.prodavnica@zlatnistandard.rs , s tim da e-mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani korisnik, ili slanjem dopisa na adresu sedišta Društva. U slučaju brisanja korisničkog naloga Zlatni Standard će sačuvati podatke o kupovini i kupcu koje je po zakonu dužan da čuva u smislu vođenja evidencija o kupcima investicionog zlata.

Sve marketinške aktivnosti koje Društvo sprovodi (slanje detalja o specijalnim ponudama, slanje periodičnih info biltena i/ili drugog marketinškog materijala i sl.) podrazumevaju da postoji pristanak lica na prijem marketinških poruka. U tom smislu, pravni osnov za obradu podataka prilikom slanja detalja o specijalnim ponudama, slanja periodičnih info biltena i/ili drugog marketing materijala je Vaša saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1 tačka 1) ZZPL. Vašu saglasnost za prijem periodičnih info biltena/marketing materijala možete da opozovete u svakom trenutku. Link za odjavu možete naći na kraju svakog biltena.

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Ukoliko opozovete pristanak, obrisaćemo vaše podatke uz primenu rokova navedenih u ovom Obaveštenju i utvrđenih pozitivnim zakonskim propisima.

Prilikom posete internet prezentacije www.investiciono-zlato.rs pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice: IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu, datum i vreme pristupa, ime i URL preuzete datoteke, internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL), pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg provajdera. Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe: obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze, obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije i procena bezbednosti i stabilnosti sistema. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1 tačka 6) ZZPL (legitimni interes), koji proizilazi iz gore navede svrhe obrade podataka.

 1. Primaoci podataka o ličnosti i iznošenje podataka o ličnosti u inostranstvo

Vaše lične podatke Društvo može podeliti sa pouzdanim trećim stranama u skladu sa ugovornim aranžmanom, kao što su pužaoci IT usluga i dobavljači, kurirske službe, knjigovodstvo, pravni savetnici, eksterni revizori i dr., pod uslovom primene odgovarajućih mera zaštite.

Lični podaci se takođe mogu dostaviti nadležnim državnim organima, poreskoj upravi i sudovima koji zbog prirode posla koji obavljaju i ovlašćenja propisanih zakonom mogu imati pristup takvim podacima.

U pojedinim slučajevima možemo da delimo Vaše podatke o ličnosti, odnosno da ih prenosimo u druge države u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Kada to činimo, prenosimo Vaše podatke na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja obezbeđuje adekvatan nivo zaštite u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije. Pristup će biti dozvoljen samo ograničenom broju lica odnosno ovlašćenim osobama isključivo za održavanje funkcionalnosti servera.

 1. Rok čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti se čuvaju onoliko vremena koliko je potrebno za obezbeđivanje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, i to:

 • za podatke za koje postoji zakonom definisan rok čuvanja, Društvo čuva podatke u tom periodu i briše ih u dodatnom roku od godinu dana;

 • podatke koje obrađuje na osnovu saglasnosti, Društvo čuva sve dok ima saglasnost, a u slučaju povlačenja saglasnosti, ukoliko ne postoji drugi odgovarajući pravni osnov za obradu, iste briše u najkraćem razumnom roku;

 • podatke koje obrađuje na osnovu legitimnog interesa, Društvo čuva sve dok postoji legitimni interes, i briše ih u periodu od 2 godine od prestanka legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora lica na koje se podaci odnose i Društva).

Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka o ličnosti, podaci o ličnosti će biti trajno obrisani.

 1. Prava Lica čiji se podaci obrađuju

Kao lice čije lične podatke obrađujemo, imate sledeća prava:

 • pravo da zahtevate informacije o obradi;

 • pravo da tražite pristup podacima o ličnosti;

 • pravo da tražite ispravku, dopunu ili brisanje podataka o ličnosti, kao i ograničavanje obrade;

 • pravo na prenosivost podataka;

 • pravo da prigovorite obradi;

 • pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresu Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +381 11 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs; pravo na sudsku zaštitu, kao i pravo na naknadu štete u slučaju nezakonite obrade,

 • druga prava garantovana ZZPL i drugim relevantnim zakonom.

U vezi sa ostvarivanjem Vaših prava, pružićemo svu potrebnu pomoć, sve u skladu sa uslovima i na način propisan ZZPL. Da biste ostvarili svoja prava, možete nas kontaktirati na internet.prodavnica@zlatnistandard.rs.

 1. Obaveštenje o koriščenju kolačića (cookies)

Društvo, putem svoje internet stranice obrađuje i koristi tzv. Kolačiće (Cookies).

Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici.

Kolačići uobičajeno ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika. U slučaju da identifikuju korisnika, Kolačići predstavljaju podatke o ličnosti, te stoga se na njih primenjuju sve tačke ovog Obaveštenja koje uređuju obradu podataka o ličnosti.

Shodno članu 126 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama korišćenje Kolačića je dozvoljeno, pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije.

Uklanjenje Kolačića je moguće putem promene podešavanja u vašem internet pregledaču – internet browser (Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera itd.). Uskladištene Kolačiće možete obrisati iz vašeg internet pregledača, s tim da uklanjanje pojedinog Kolačića može dovesti do umanjenja funkcionalnosti internet prezentacije.

Rukovalac koristi sledeće vrste Kolačića:

 • Kolačići koji su neophodni za funkcionisanje internet stranice (Necessary Cookies), uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korišćenja internet stranice ili pojedinih njenih delova;

 • Funkcionalni Kolačići (Functional Cookies), omogućavaju bolju funkcionalnost internet stranice i personalizaciju informacija koje se plasiraju korisniku. Ovakve Kolačiće može postaviti Društvo ili treća lica, a mogu biti uklonjeni na gore opisan način. Uklanjanje ove vrste Kolačića može dovesti do toga da pojedine usluge na internet stranici ne funkcionišu na adekvatan način;

 • Kolačići učinka (Performance Cookies), koji pružaju informacije o posetiocima i načinu na koji naši korisnici koriste našu internet stranicu, na primer broj poseta, informaciju o učestalosti poseta konkretnoj stranici itd. Ove informacije ne identifikuju korisnika koji posećuje internet stranicu, a Društvu pomažu da poboljša performanse sopstvene internet stranice i omogući bolje korisničko iskustvo;

Korisnik prihvata obradu podatka o ličnosti, kako je napred navedena, klikom na označeno polje koje se odnosi na prihvatanje pravila privatnosti.

Datum poslednjeg ažuriranja: 12.05.2023. godine

© 2024 Zlatni Standard. Sva prava zadržana. Razvoj sajta  Smart Web